PEOPLE – FACULTY

Prof. Zeyang Zhou
Prof. Zeyang Zhou, Academic Leader
周泽扬 教授 博导 团队学术带头人
Dr. Guoqing Pan
Dr. Guoqing Pan
潘国庆 副教授 硕导
Dr. Chunfeng Li
Dr. Chunfeng Li
李春峰 副教授 硕导
Dr. Tian LI
Dr. Tian Li
李田 副教授 硕导
Dr. Mengxian Long
Dr. Mengxian Long
龙梦娴 副教授 硕导
Dr. Jie Chen
Dr. Jie Chen
陈洁 博士后
Dr. Tongbao Liu
Dr. Tongbao Liu
刘同宝 教授 博导
Dr. Jie Xie
Dr. Jie Xie
谢洁 副教授 硕导
Dr. Junhong Wei
Dr. Junhong Wei
韦俊宏 博士后
Dr. Jialing Bao
包佳玲 副教授 硕导
Copyright © 2015-2016 SKLSGB, Southwest University. All Rights Reserved. CONTACT US .